Garantiniai įsipareigojimai

Bendros sąvokos

Šios garantinio aptarnavimo sąlygos ( Sąlygos) apima paslaugas, kurias ORBITVU teikia klientams („Klientams“), įsigijusiems įrangą ir (arba) programinės įrangos produktus („Produktus“) iš ORBITVU sp. z o. o. („ORBITVU“) arba iš ORBITVU įgaliotų atstovų.

Jei kitoje rašytinėje sutartyje, pasirašytoje įgalioto ORBITVU atstovo, nenurodyta kitaip, šios Sąlygos apibrėžia išsamią  sutartį dėl ORBITVU firminių produktų garantinių  aptarnavimo sąlygų. Šios Taisyklės ir Sąlygos pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus ar pareiškimus, įskaitant ORBITVU pardavimo medžiagoje pateiktus paaiškinimus arba ORBITVU, ORBITVU įgalioto atstovo ar jo darbuotojo Klientui pateiktus patarimus, kurie  klientui buvo pateikti prieš įsigyjant Produktą.

Šias sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

ORBITVU  savo nuožiūra gali bet kada  pakeisti Sąlygas. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia pagal bet kurį vyriausybės ar teismo įstatymą ar reglamentą, toks negaliojimas neturės įtakos kitų šių Sąlygų nuostatų vykdymui.

Produktų Garantinis Aptarnavimas

ORBITVU garantuoja, kad kiekvienas įrenginys yra be gamybinių defektų.

ORBITVU garantuoja, kad ORBITVU savo nuožiūra pateiks Klientui naujas atsargines dalis, kurias klientas pakeis  (žr. toliau pateiktą KKD apibrėžimą), arba pats suremontuos Produktą, arba pakeis Produktą nauju, be jokio Kliento mokesčio, jei bet kuris produktas neveikia tinkamai naudojant įprastai garantinio aptarnavimo laikotarpiu (toliau – „garantinis aptarnavimas“).

Įprastas naudojimas reiškia 5 darbo dienas per savaitę ir 8 darbo valandas per dieną.

„Garantinio aptarnavimo laikotarpis“ prasideda nuo prekės išsiuntimo klientui dienos tiesiogiai iš ORBITVU arba įgalioto atstovo sandėlio.

Garantinio aptarnavimo laikotarpis visiems produktams yra 12 mėnesių.

Garantija gali būti pratęsta pasirinktinai (įsigyjant garantijos pratęsimo variantą), su sąlyga, kad bendras garantijos laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 3 metai, garantija yra nepertraukiama ir kad pratęsimo galimybė yra įsigyta anksčiau nei baigėsi ankstesnis garantijos laikotarpis.

Garantinio aptarnavimo sąlygos: gali būti reikalaujama, kad klientas pateiktų pirkimo įrodymą. Šis garantinis aptarnavimas galioja tik pirminiam galutiniam vartotojui ir ji negali būti perleidžiama kitiems vartotojams.

Garantinis aptarnavimas įsigalioja nuo mokėjimo įvykdymo momento įgaliotam atstovui arba tiesiogiai ORBITVU.

Bet kuris produktas, kurį ORBITVU leido pakeisti ar taisyti, turi būti grąžintas ORBITVU arba nurodytai ORBITVU remonto tarnybai, Kliento sąskaita. Kai ORBITVU arba remonto tarnyba gauna Produktą, jis bus suremontuotas ir išsiųstas atgal Klientui ORBITVU sąskaita. ORBITVU yra įpareigota suremontuoti arba pakeisti gaminį per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

ORBITVU pasilieka teisę savo nuožiūra grąžinti pinigus už pirkinį, užuot pakeitusi Produktą.

Kliento keičiama dalis (KKD)

Kliento keičiama dalis (KKD) taikoma gaminio gedimui, kai nustatytas defektas yra susijęs su dalimi, kurią, kaip nurodo ORBITVU, klientas gali pats prižiūrėti. KKD gali apimti variklio pavaras, maitinimo šaltinius ir (arba) visą važiuoklę. ORBITVU pateiks išsamią KKD pakeitimo instrukciją šiais būdais: internetinių mokymo vaizdo įrašų ir (arba) internetinių vadovų ir instrukcijų forma. Klientas privalo savo sąskaita sugedusią dalį išsiųsti ORBITVU. ORBITVU  per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai sugedusi dalis bus gauta,  klientui išsiųs ją savo sąskaita. Esant ypatingoms situacijoms, ORBITVU savo nuožiūra gali sutikti išsiųsti KKD dar negavusi sulaužytos/sugadintos dalies iš kliento.

Aptarnavimas vietoje

ORBITVU savo nuožiūra, vienu iš šių būdų gali nustatyti ar defektą galima pašalinti :

  • Nuotoliniu būdu
  • Naudojant KKD ar klientui atliekant remontą pačiam

  • Konsultuojant ir teikiant pagalbą ir informaciją telefonu

Jei ORBITVU galiausiai nustato, kad trūkumui pašalinti reikalingas techninės pagalbos iškvietimas į vietą, Paslaugas teikiančiam personalui Klientas savo sąskaita ir numatytu laiku pateiks/suteiks:
(i) visišką ir nemokamą prieiga prie Produktų ar bet kurio produkto priedų, dokumentų, programinės įrangos, diagnostikos ar kitos įrangos, būtinos Aptarnavimui teikti,
(ii) tinkama ir saugi darbo bei sandėliavimo erdvė ar patalpos, kurių pagrįstai reikia aptarnavimo paslaugas teikiančiam personalui, įskaitant, be apribojimų ir pakankamą šilumos, šviesos, ventiliacijos ir elektros srovę.
Klientas pats yra atsakingas už baldų, įrangos, sandėliuojamų medžiagų ar bet kokių kitų daiktų perkėlimą, jei to reikia, kol aptarnavimo Paslaugų personalas yra Kliento patalpose.

Išimtys

„ORBITVU“ neprivalo teikti jokių garantijų ar Paslaugų arba gali savo nuožiūra už tai imti papildomus mokesčius už: (a) pakeistus ar modifikuotus Produktus ar Produktus, kurių serijos numeris ar garantinė plomba buvo pašalinta arba  pažeista ar kitaip sugadinta ; (b) Produktai, kurie sugadinti dėl remonto, kurį atliko kas nors kitas, išskyrus ORBITVU ar jo paslaugų teikėją, nelaimingas atsitikimas, netinkamas naudojimas, piktnaudžiavimas ar kitos išorinės priežastys  nesusijusios su jokia produkto klaida; (c) produktai, naudojami kitaip, nei nurodyta ORBITVU vartotojo vadove arba specifikacijose bei naudojami ne pagal vartotojo dokumentuose nurodytus naudojimo parametrus;

Garantija netaikoma dalims, kurios įprastu būdu susidėvi, pvz.: frikciniai ratai,  fonai, fluorescencinių lempučių vamzdžiai ir kt.